Andmekaitsetingimused

TARTU KAUBAMAJA ANDMEKAITSETINGIMUSED

Tartu Kaubamaja andmekaitsetingimused tutvustavad põhimõtteid, mille alusel Tartu Kaubamaja kaubanduskeskust opereeriv osaühing TKM Kinnisvara Tartu töötleb isikuandmeid. Andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Tartu Kaubamaja kaubanduskeskust ja veebilehte www.tartukaubamaja.ee, pöörduvad Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse poole või kandideerivad tööle osaühingusse TKM Kinnisvara Tartu.

Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Tartu Kaubamaja veebilehel www.tartukaubamaja.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Tartu Kaubamaja infoletti või Tartu Kaubamaja andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

 1. osaühing TKM Kinnisvara Tartu kui isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on osaühing TKM Kinnisvara Tartu, registrikood 11076360, aadress Riia tn 1 Tartu 51004, e-post tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes palume pöörduda Tartu Kaubamaja andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Tartu Kaubamaja on Lõuna-Eesti juhtiv moe- ja ilukeskus ligi 60 kauplusega, kust leiab laia valiku maailma juhtivaid moe- ja ilubrände, häid maitseelamusi pakkuvaid toidukohti, igapäevatoimetusteks vajalikke teeninduspunkte ning eksklusiivse valikuga Kaubamaja toidupoe.

 1. Andmekaitsetingimuste ulatus

Tartu Kaubamaja andmekaitsetingimused kehtivad kõikide füüsiliste isikute suhtes, kes külastavad Tartu Kaubamaja kaubanduskeskust ja veebilehte www.tartukaubamaja.ee. Samuti kehtivad andmekaitsetingimused nende füüsiliste isikute suhtes, kes edastavad Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuseleisikuandmeid sisaldava pöördumise või kandideerivad tööle osaühingusse TKM Kinnisvara Tartu.

 1. Mille alusel Tartu Kaubamaja isikuandmeid töötleb?

Tartu Kaubamaja kogub ja töötleb Teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Teie nõusoleku alusel ehk olete andnud Tartu Kaubamajale nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks Teile eelnevalt teadaoleval ühel või mitmel eesmärgil (näiteks kliendirahulolu-uuring, otseturundus, tarbijamängud, Tartu Kaubamaja sotsiaalmeedia).
 • Lepingu alusel ehk isikuandmete töötlemine on vajalik Tartu Kaubamaja ja Teie vahel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimiseks vastavalt Teie tahtevaldusele lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste ulatuses.
 • Seaduse alusel ehk Tartu Kaubamaja töötleb isikuandmeid Tartu Kaubamajale seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks riigiasutuste päringutele vastamine seaduses lubatud juhtudel ja ulatuses).
 • Õigustatud huvi ehk Tartu Kaubamaja töötleb isikuandmeid Tartu Kaubamaja õigustatud huvides (isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olev videovalve, õigusnõuete menetlemine, isikuandmete profiilianalüüs). Õigustatud huvi alusel töötleb Tartu Kaubamaja isikuandmeid ainult juhul, kui sellist töötlemist ei kaalu üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja – vabadused, mille nimel tuleb isikuandmeid kaitsta. Õigustatud huvi kujunemise osas on Teil õigus saada täpset informatsiooni pöördudes Tartu Kaubamaja andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.

Juhul, kui Tartu Kaubamaja vajab teenuse osutamiseks või kauba müügiks Teie isikuandmeid tulenevalt Teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust või seadusest, kuid Te keeldute oma isikuandmete Tartu Kaubamajale edastamisest, siis on Tartu Kaubamajal õigus keelduda Teile teenuse osutamisest või kauba müümisest.

 1. Millistel eesmärkidel Tartu Kaubamaja isikuandmeid töötleb?

Tartu Kaubamaja töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 • sõlmitava või sõlmitud lepingu sõlmimine ja täitmine
 • kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine
 • kliendibaasi haldamine ja analüüs
 • toodete ja teenuste pakkumine
 • otseturundus
 • tarbijaharjumuste uurimine
 • teenuste haldamine ja arendamine
 • veebilehe kasutamine ja täiustamine
 • loosimiste ja küsitluste läbi viimine
 • müügistatistika koostamine
 • tööle kandideerija sobivuse hindamine värbamisprotsessis
 • isikute ja vara kaitse
 • õigusnõuete menetlemine
 • seadusest tulenevate kohustuste täitmine.

Tartu Kaubamaja lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõttest ehk töötleme vaid neid andmeid ja vastavas ulatuses, mis on konkreetse eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Juhul, kui Tartu Kaubamaja kavatseb kogutud isikuandmeid töödelda eelpool nimetamata eesmärkidel, esitab Tartu Kaubamaja enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta koos muu asjakohase täiendava teabega.

 1. Milliseid isikuandmeid Tartu Kaubamaja töötleb?

Tartu Kaubamaja kogub ja töötleb Tartu Kaubamaja ja veebilehe külastamisel järgmiseid isikuandmeid:

 • Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse külastamisel kogub ja töötleb Tartu Kaubamaja isikute ja vara kaitse eesmärgil kasutusel olevale videosalvestisele jäänud isikuandmeid.
 • Tartu Kaubamajale pöördumise edastamisel või Tartu Kaubamaja sotsiaalmeedia kaudu päringute tegemisel ja teenuste tellimisel kogub ja töötleb Tartu Kaubamaja vaid neid andmeid, mida edastate oma pöördumises (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon). Tartu Kaubamaja töötleb Teie poolt edastatud isikuandmeid ainult Teie päringu menetlemise ja päringule vastamise eesmärgil.
 • Tartu Kaubamaja veebilehe külastamisel töödeldakse nn jälgimisandmed, mida Tartu Kaubamajale veebilehe ja üldiste veebiteenuste kaudu saadetakse (näiteks IP-aadress, veebilehitseja, küpsised jms).
 • osaühingusse TKM Kinnisvara Tartu tööle kandideerimisel töötleb Tartu Kaubamaja Teie poolt CV-s ja muudes Teie poolt edastatud dokumentides avaldatud andmeid (näiteks Teie ees- ja perekonnanimi, postiaadress, e-posti aadress, telefon, andmed Teie hariduse ja töökogemuse osas ning muud Teie poolt edastatud asjakohased andmed).
 • Teie eriliigilisi isikuandmeid töötleb Tartu Kaubamaja ainult juhul, kui Teiega on Tartu Kaubamajas toimunud Teie tervist mõjutav juhtum või olete pöördunud eriliigilisi isikuandmeid sisaldava pöördumisega meie poole.

Tartu Kaubamaja töötleb Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult. Tartu Kaubamajal on õigus kontrollida Teie poolt edastatud isikuandmete õigsust ning koguda Teie kohta täiendavaid andmeid avalikest allikatest.

 1. Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Tartu Kaubamaja töötleb Teie isikuandmeid kliendisuhte alguses ja jooksul eelkõige Teie poolt Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse ning veebilehe külastamisel. Tartu Kaubamaja töötleb Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik Tartu Kaubamaja ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks või kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Enim esinevate isikuandmete töötlemise tähtajad on järgmised:

 • Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuse videosalvestised – 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.
 • Klientide päringud ja pöördumised ning pretensioonid ja kaebused – 3 aastat arvates Tartu Kaubamaja poolt lõpliku vastuse edastamisest.
 • Tööle kandideerijate andmed – valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest.
 • Õigusnõuete menetlemisega seotud isikuandmed – 3 aastat arvates menetluse lõppemisest.

Pärast nimetatud tähtaegade saabumist isikuandmed automaatselt kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

Juhul kui Teil on andmete säilitamistähtaegade kohta küsimusi, palun pöörduge Tartu Kaubamaja poole e-posti aadressil tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee.

 1. Teie isikuandmete edastamine

Tartu Kaubamaja võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid ehk isikuandmete volitatud töötlejaid, kes osutavad Tartu Kaubamajale vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, turva- ja videovalve teenuse pakkumine, makse- ja postiteenuse osutajad jms). Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult Tartu Kaubamajalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on Tartu Kaubamajal õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele ning kolmandatele isikutele, kui vastav kohustus tuleneb seadusest.

Tartu Kaubamaja volitatud töötlejate nimekirjaga on Teil võimalik tutvuda, pöördudes Tartu Kaubamaja poole e-posti aadressil tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee.

 1. Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Tartu Kaubamaja võib Teie nõusoleku alusel kasutada Teie poolt edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid.

Juhul, kui Te ei soovi enam Tartu Kaubamaja otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või pöördudes Tartu Kaubamaja poole e-posti aadressil tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee. Nõusoleku tagasivõtmine ei rakendu tagasiulatuvalt, s.t see ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist.

 1. Videosalvestused

Tartu Kaubamaja kaubanduskeskuses on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Kaubamaja. Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 30 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud seaduses sätestatud pikemast tähtajast.

 1. Isikuandmete töötlemine Tartu Kaubamaja üritustel

Tartu Kaubamajal on Tartu Kaubamaja poolt korraldavatel üritustel õigus teha üritust kajastavaid foto- ja videosalvestusi. Tartu Kaubamajal on õigus kasutada ja avaldada üritustel tehtud salvestisi vastavalt oma äranägemisele mõõdukas ulatuses Tartu Kaubamaja siseveebis, veebilehel, sotsiaalmeedias ja avalikus meedias. Juhul, kui Te üritusel osalejana ei soovi, et Teie isikuandmeid töödeldakse eelnimetatud salvestistel, siis palume sellest teada anda üritusel salvestiste tegijale.

 1. Tööle kandideerijate isikuandmete töötlemine

osaühingusse TKM Kinnisvara Tartu tööle kandideerides töötleb Tartu Kaubamaja kandideerija poolt esitatud isikuandmeid eesmärgiga hinnata kandideerija tööalast  sobivust ja vastavust kandideeritavale ametikohale. Tartu Kaubamaja võib kandideerija kohta saada andmeid ka muudest allikastest nagu avalikud registrid, soovitajad, endised tööandjad jms. Kandideerija soovitaja või endise tööandjaga võtab Tartu Kaubamaja ühendust vaid juhul, kui kandideerija on andnud nõusoleku soovitajaga ühendust võtta.

Kandideerimisega seotud isikuandmed ja dokumendid on kättesaadavad ainult selleks volitatud värbamisprotsessis osalevatele isikutele. Tartu Kaubamaja säilitab valituks osutunud kandidaadi andmeid vastavalt töölepingu seadusele ning mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid kuni 1 aasta ja 4 kuud arvates värbamisotsuse tegemisest. Kandideerija nõusolekul võib Tartu Kaubamaja säilitada kandideerija isikuandmeid kuni 3 aastat eesmärgiga edastada kandideerijale tulevikus muid tööpakkumisi.

 1. Kuidas Tartu Kaubamaja Teie isikuandmeid kaitseb?

Tartu Kaubamaja kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 1. Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida Tartu Kaubamajalt Teie isikuandmeid, taotleda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist, Teie isikuandmete töötlemise piiramist ja isikuandmete kustutamist ning esitada vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemise osas.

Isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Tartu Kaubamajale e-posti aadressil tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Tartu Kaubamajal on õigus Teie taotlusele vastata 1 kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Tartu Kaubamajal on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline või Teie taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu. Tartu Kaubamajal on õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemise piiramise või isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega. Kui Tartu Kaubamajal ei ole võimalik Teie taotlust rahuldada, teatab Tartu Kaubamaja viivituseta ja hiljemalt 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest taotluse rahuldamata jätmise põhjuse.

 1. Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et Tartu Kaubamaja rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 1. Küpsiste kasutamine

Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust. Veebilehel on kasutusel järgmised küpsised:

 • seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada veebilehe kasutamist;
 • püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid veebilehel;
 • esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kasutajale sobilikku reklaami ja pakkumisi;
 • kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

Veebilehe külastaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab veebileht piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 1. Isikustamata andmete töötlemine

Veebilehe külastamisel võib Tartu Kaubamaja koguda isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muu sarnane teave. Tartu Kaubamaja töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse eelkõige veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

 1. Profileerimine

Tartu Kaubamaja võib kasutada Teiega seotud statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Tartu Kaubamaja ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

 1. Andmekaitsetingimuste muutmine

Tartu Kaubamajal on igal ajal õigus andmekaitsetingimusi muuta ja täiendada. Kehtivad andmekaitsetingimused on alati kättesaadavad Tartu Kaubamaja veebilehel www.tartukaubamaja.ee. Samuti on võimalik andmekaitsetingimustega tutvuda pöördudes Tartu Kaubamaja poole e-posti aadressil tartu.kaubamaja@kaubamaja.ee või Tartu Kaubamaja andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil dpo@kaubamaja.ee.